HÀNG HÓA HƯ HỎNG, HẾT HẠN CÓ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ?

Khi doanh nghiệp phát sinh hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng không thể tiếp tục đưa vào kinh doanh buộc phải tiêu hủy thì có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng hay thuế thu nhập doanh nghiệp không và cần chuẩn bị những hồ sơ cần thiết nào để được khấu trừ? Cùng tìm hiểu thêm ở bên dưới nhé.

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế GTGT

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế TNDN

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn luật thuế TNDN

2. Hàng hóa hư hỏng, hết hạn khi tính thuế GTGT:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hoả hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế;”

Kết luận: Nếu hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng không được bồi thường và có đầy đủ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT và doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn.

3. Chi phí hàng hóa hư hỏng, hết hạn khi tính thuế TNDN:

– Căn cứ điểm 1 khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, và khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

– Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Lưu trữ hồ sơ (Nguồn: Internet)

Để khấu trừ thuế TNDN, doanh nghiệp phải chuẩn bị các loại hồ sơ sau:

a) Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

b) Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường:

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

c) Các hồ sơ nêu trên nên được lưu tại doanh nghiệp và sẽ phải xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Như vậy để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ điều kiện và chuẩn bị bộ hồ sơ trên để lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Việc đưa hàng hóa hư hỏng, hết hạn… vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế không chỉ là một quy trình phức tạp mà còn là cơ hội để giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp bằng cách thực hiện đúng và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *