HỒ SƠ LƯƠNG CẦN QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHI PHÍ LƯƠNG ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định về chi phí lương cho người lao động như sau: 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung tiết e điểm 2.2, tiết b điểm 2.6, điểm 2.11 và điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) như sau:… 

2. Sửa đổi đoạn thứ nhất tại tiết b điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính):  

“b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”. 

Như vậy, để chi phí lương được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì các hồ sơ về lương, lao động cần quy định cụ thể các điều khoản về Điều kiện hưởng và Mức hưởng.  

Lưu  ý: Đối với các khoản thưởng, nếu quy định chung chung như Doanh nghiệp có lãi thì được khen thưởng thì chưa đủ điều kiện mà phải ghi cụ thể (tăng doanh thu/ số lượng bao nhiêu thì mức thưởng bằng tiền cụ thể là bao nhiêu hoặc thưởng năm/ quý,… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *