KÊ KHAI HÓA ĐƠN THAY THẾ KHÁC KỲ THEO THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ

Việc điều chỉnh/thay thế hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp là việc diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh việc điều chỉnh/thay thế hóa đơn trong cùng một tháng/quý thì vẫn có điều chỉnh/thay thế các hóa đơn cho kỳ trước. Vậy việc này có ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề kê khai thuế của doanh nghiệp?Cách kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ theo quy định của pháp luật như thế nào? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài viết bên dưới.

1. Hướng dẫn thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ:

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp có sai mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn có sai sót.

Theo Điều 5 Nghị định 209/2013/NĐ-CPĐiều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thời điểm phát sinh thuế giá trị gia tăng và thời điểm lập hóa đơn quy định như sau:

  • Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa.
  • Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa.

Theo Khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Như vậy, khi lập hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có sai sót sẽ làm thay đổi nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đã kê khai trước đó. Do đó, doanh nghiệp phải lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng bổ sung cho tháng/quý có hóa đơn bị sai sót.

Vì vậy, hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh phát sinh tại kỳ kê khai thuế khác nhau, thì doanh nghiệp PHẢI kê khai hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh trên TỜ KHAI BỔ SUNG CỦA KỲ PHÁT SINH HÓA ĐƠN SAI SÓT.

2. Thực hiện kê khai hóa đơn thay thế khác kỳ

Khi lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh, doanh nghiệp cần xác định việc này có ảnh hưởng như thế nào đối với nghĩa vụ thuế của kỳ gốc để thực hiện kê khai như sau:

a. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ: chỉ nộp Bản giải trình khai bổ sung, các tài liệu có liên quan, không phải nộp lại Tờ khai bổ sung.

b. Sai sót ảnh hưởng đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được hoàn của kỳ gốc:

– Lập tờ khai bổ sung và bản giải trình.

– Phải nộp đủ số tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp. Tiền chậm nộp thuế được theo công thức sau: Tiền chậm nộp = tiền thuế thiếu x 0.03% x số ngày chậm nộp kể từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ kê khai.

– Nếu chỉ tiêu [40] “KHBS”<0: doanh nghiệp thực hiện theo dõi bù trừ với số thuế phải nộp kỳ sau.

c. Sai sót chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ gốc:

– Lập tờ khai bổ sung và bản giải trình.

– Trên tờ khai bổ sung:

  • Nếu chỉ tiêu [43]”KHBS”>0: kê khai chênh lệch tăng vào chỉ tiêu [38] của kỳ phát hiện hóa đơn có sai sót.
  • Nếu chỉ tiêu [43]”KHBS”<0: kê khai chênh lệch giảm vào chỉ tiêu [37] của kỳ phát hiện hóa đơn có sai sót.

Lưu ý: Phải đảm bảo chỉ tiêu [22] kỳ này bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề mà không điều chỉnh lũy kế các tờ khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *