NĂM KHOẢN CHI TÀI TRỢ – ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy địnhđiểm 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi tài trợ  được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm các khoản chi cho đối tượng và hồ sơ xác định cho các khoản tài trợ đó như sau: 

1/ CHI TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC 

a. Đối tượng  

 • Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học 
 • Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học 
 • Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục 
 •  Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo. 

b. Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục 

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); 
 • Kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền) 

2/ CHI TÀI TRỢ CHO Y TẾ 

a. Đối tượng 

 •  Tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó 
 • Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế 
 • Chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. 

b. Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm:

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ ( theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC). 
 • Chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). 
 • Chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật). 

3/ CHI TÀI TRỢ CHO VIỆC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

a. Đối tượng 

Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. 

Cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. 

b. Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả, thiên tai bao gồm:  

 •  Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ ( theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC). 
 • Chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). 
 • Chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật). 

4/ CHI TÀI TRỢ LÀM NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO  

a. Đối tượng  

 • Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 
 • Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. 

b. Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm:  

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (  theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC). 
 • Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo);  
 • Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). 

5/ CHI TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

a. Đối tượng 

 • Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực hiện ở các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 

b. Hồ sơ xác định khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn gồm:  

 • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC). 
 • Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *