TỔNG CỤC THUẾ GỠ RỐI GIAO DỊCH LIÊN KẾT – CÔNG VĂN 915 TCT

Vừa qua ngày 25 tháng 03 năm 2022, Tổng cục thuế vừa có văn bản trả lời Cục thuế Gia Lai và Cục thuế Thái Nguyên về giao dịch liên kết liên quan đến xác định mối quan hệ liên kết giữa bên cho vay và bên đi vay.

Như quy định khoản 2 điều 5 Nghi định 132/2020/NĐ-CP quy định: Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

Do vậy trước khi Công văn 915/TCT-TTKT ban hành, thì rất nhiều doanh nghiệp lo ngại việc có phát sinh giao dịch vay với Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng và chỉ có vay ngắn hạn (không có vay trung dài hạn) sẽ bị xem là giao dịch liên kết với Ngân hàng/Tổ chức tín dụng, thì toàn bộ chi phí lãi vay trong năm sẽ không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần của hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ (EBITDA)

Việc Tổng cục thuế kịp thời ban hành văn bản trên tháo gỡ các lo ngại và giúp cho các Doanh nghiệp yên tâm sản xuất, có các giao dịch vay ngắn hạn với Ngân hàng/ tổ chức tín dụng và không bị giới hạn chi phí lãi vay được trừ.

Tổng cục thuế kết luận nếu Doanh nghiệp không có vay nợ trung dài hạn thì không thuộc phạm vi điều chỉnh ở trên của Nghị định 132/2020

Các Doanh nghiệp có thể xem thêm văn bản tại đây .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *