XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP  

Đối với các Đơn vị có phát sinh giao dịch liên kết theo Điều 2 và Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, thì chi phí lãi vay được xác định theo mục a và b khoản 3 điều 16 của Nghị định 132/2020/NĐ-CP, quy định như sau: 

  • Tổng lãi tiền vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng lãi tiền vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế; 
  • Phần lãi tiền vay không được trừ theo quy định tại mục trên này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng lãi tiền vay được trừ trong trường hợp tổng lãi tiền vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại mục trên. Thời gian chuyển lãi tiền vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lãi tiền vay không được trừ; 

Biểu thị qua công thức thì Tổng lãi vay được trừ với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau: 

Tổng lãi tiền vay được trừ tối đa = 30%*EBITDA= 30%*(Lợi nhuận thuần hoạt động KD + (Lãi vay – Lãi tiền gửi, tiền cho vay) + Khấu hao) 

Ví dụ: Xác định chi phí lãi vay được trừ đối với Công ty 3M trong năm có phát sinh giao dịch liên kết 

Thông tin bổ sung thêm: 

[1] Lãi tiền gửi: 550.000.000 đồng 

[2] Chi phí khấu hao: 12.378.000.000 

EBITDA= 2.173.884.552+(2.239.478.160-550.000.000)+12.378.000.000 = 16.241.362.712  

=>> Tổng lãi tiền vay được trừ tối đa = 30%*EBITDA = 4.872.408.814 

Vậy chi phí lãi vay được trừ trong kỳ này của đơn vị trên là 2.239.478.160 đồng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *