QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO KIỂM TOÁN?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 110 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành đề cập tới việc nộp báo cáo kiểm toán như sau: 

“Điều 110. Nơi nhận Báo cáo tài chính 

 

4. Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.” 

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau: 

“Điều 109. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 

 

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác 

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày; 

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.” 

Như vậy, việc nộp báo cáo kiểm toán sẽ cùng vời thời điểm nộp báo cáo tài chính. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *