CHI PHÍ KHẤU HAO CHO CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT THUÊ

Doanh nghiệp có công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất thuê, nhưng thời hạn thuê ngắn hơn thời gian được trích khấu hao theo quy định tại Phụ lục 1 thông tư 45/2013/TT-BTC 

Theo tình huống này, nếu doanh nghiệp áp dụng đúng thời gian khấu hao được quy định tại Phụ lục 1 thông tư 45/2013/TT-BTC thì câu hỏi đặt ra ở đây là “chi phí khấu hao cho khoản giá trị còn lại sau khi thanh lý hợp đồng thuê đất có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không ?” 

Về vấn đề này, Công ty TNHH Tư vấn Kế toán – Thuế Ba Miền xin phép được giải đáp như sau: 

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC): 

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 

…2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau: 

e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau: 

– Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau: 

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn). 

Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp. 

Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định…”. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Doanh nghiệp có công trình xây dựng trên đất đi thuê như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC

Trường hợp Doanh nghiệp thanh lý hợp đồng thuê đất trước hạn thì giá trị tài sản cố định chưa khấu hao hết theo quy định nêu trên không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *