Category Archives: Luật Quản Lý Thuế

KHOẢN CHI TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN 20 TRIỆU ĐỒNG CÓ CẦN PHẢI CÓ CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT KHÔNG? 

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:   Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không […]

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ CHI PHÍ LƯƠNG ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ 

Theo quy định tại tiết c điểm 2.5 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về thời hạn thanh toán lương cho người lao động như sau:  2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:  “…………  c) Chi tiền lương, tiền […]

HỒ SƠ LƯƠNG CẦN QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CHI PHÍ LƯƠNG ĐƯỢC TÍNH LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC quy định về chi phí lương cho người lao động như sau:  Điều 3. Sửa đổi, bổ sung tiết e điểm 2.2, tiết b điểm 2.6, điểm 2.11 và điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài […]

THUẾ NHÀ THẦU LÀ GÌ? CÁC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THUẾ NHÀ THẦU 

I/ Thuế nhà thầu là gì?  Thuế nhà thầu (Foreigner Contractor Tax) là loại thuế được áp dụng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hay dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.  Văn bản […]

NĂM KHOẢN CHI TÀI TRỢ – ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định điểm 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi tài trợ  được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm các khoản chi cho đối tượng và hồ sơ xác định cho các khoản tài trợ đó như sau:  1/ CHI TÀI […]

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT(“TTĐB”)

1. Định nghĩa thuế TTĐB  Thuế TTĐB là loại thuế áp dụng đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu một số loại hàng hóa hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định. Hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) chịu thuế TTĐB ở cả khâu nhập khẩu và khâu bán ra.  2. […]

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ? ĐỐI TƯỢNG CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ? QUY ĐỊNH VÀ MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

I.Lệ phí trước bà là gì?  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định về lệ phí như sau:  Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý […]

CÔNG TÁC RÀ SOÁT SỔ KẾ TOÁN 

1. Tại sao phải rà soát sổ kế toán  Theo luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày ngày 20 tháng 11 năm 2015 và luật quản lý thuế 2019 thì công tác kiểm tra quyết toán thuế là điều bắt buộc tại các đơn vị kế toán. Và như một lẽ bình thường hiện nay thì […]