HẾT THỜI GIAN NỘP THUẾ CÓ THỂ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỪ KHÔNG?

Hóa đơn điện tử ra đời, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho mọi người. Tuy nhiên nếu HẾT THỜI GIAN NỘP THUẾ CÓ THỂ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG? khiến rất nhiều người băn khoăn.

Được biết có thể sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SAU KHI HẾT THỜI HẠN PHẢI MUA THUẾ. Theo công văn số 32734/CT-TTHT ngày 14/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Nội dung ghi rõ:

Công văn số 32734/CT-TTHT ngày 14/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Đối với các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc mua hóa đơn của Thuế phải sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp trong thời hạn 12 tháng. Hết 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc khai nộp thuế và đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ xem xét cho doanh nghiệp tự tạo hóa đơn.

Theo đó, trường hợp Công ty mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng đến nay đã hết thời hạn 12 tháng, nếu đáp ứng điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì được khởi tạo hóa đơn điện tử để sử dụng.

Tuy nhiên các công ty khi SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, cần gửi thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Ngoài ra các thông tin khác, có thể tham khảo tiếp tại Kiểm Toán 3M.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *